Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van “CJB Advocatuur C.V.”, hierna te noemen “CJB Advocatuur”

Artikel  1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen CJB Advocatuur, hierna te noemen “Opdrachtneemster” en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. De gedrags- en beroepsregels voor de Opdrachtneemster maken deel uit van de overeenkomst. De Opdrachtneemster verklaart de daaruit voor de Opdrachtneemster voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel  2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Opdrachtneemster vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtneemster het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtneemster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtneemster worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtneemster zijn verstrekt, heeft Opdrachtneemster het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtneemster is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtneemster is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van de advocaat en niet tot een resultaatsverbintenis. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van de advocaat mag worden verwacht.

Artikel  3. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten, of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel  4. Declaratie

 1. Aan de Opdrachtneemster dienen te worden vergoed honorarium en verschotten.
 2. Met verschotten worden bedoeld: vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten en deurwaarderskosten etc.;
 3. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende basisuurtarief van de Opdrachtneemster, althans een ander, door Opdrachtneemster schriftelijk bevestigd, basisuurtarief. De hoogte van dit uurtarief wordt jaarlijks, met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, vastgesteld door de Opdrachtneemster. Indien een afwijkend uurtarief is overeengekomen wordt dit met dezelfde ingangsdatum verhoogd althans verlaagd met het zelfde percentage als de wijziging van het basisuurtarief. Factoren als belang van de zaak, specialistische aard van de zaak, draagkracht van de opdrachtgever, spoedeisendheid van de te verrichten werkzaamheden, geven aanleiding voor verhoging althans verlaging van het basisuurtarief met een vermenigvuldigingsfactor van 0,5 tot 2.
 4. Zolang de opdracht niet is voltooid is de Opdrachtneemster bevoegd tussentijds te declareren.

Artikel  5. Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames terzake verrichte werkzaamheden met betrekking tot een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht te geschieden.

 Artikel  6. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;

– of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Opdrachtneemster;

– of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de betaalrekening van CJB Advocatuur.

Na verstrijken van voornoemde termijn van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 1,5%.

 1. Opdrachtneemster is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een depot te verlangen tot zekerheid van haar honorarium en de door haar te maken dan wel gemaakte kosten terzake van het uitvoeren van de opdracht, alsmede tot het verlangen van zekerheid in andere vorm, in het bijzonder in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op aan opdrachtgever toebehorende goederen. Indien storting van dit depot dan wel verlening van de zekerheid achterwege blijft is Opdrachtneemster gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan Opdrachtneemster uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 2. In geval van liquidatie, beslag (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever 15% aan incassokosten verschuldigd met een minimum van € 500,00. Indien Opdrachtneemster aantoont hoge kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 6. De opdrachtgever is jegens Opdrachtneemster de daadwerkelijk  door Opdrachtneemster gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, zelfs indien de kosten de in casu geldende proceskostenveroordeling mocht overschrijden, in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Opdrachtneemster en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
 7. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de Opdrachtneemster gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Opdrachtneemster is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. Opdrachtneemster is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtneemster is verder gerechtigd betaling te verlangen in een andere vorm dan genoemd in lid 1, bijvoorbeeld door middel van inbetalinggeving van aan opdrachtgever toebehorende goederen.

Artikel  7. Derden gelden

 1. Gelden die Opdrachtneemster ten behoeve van opdrachtgever ontvangt, alsmede door opdrachtgever gedane voorschotten, worden gestort op de rekening “derdengelden” van Opdrachtneemster. Over deze gelden wordt, tenzij een andere afspraak is gemaakt, geen rente vergoed.
 2. Aan opdrachtgever toekomende gelden worden, binnen 14 dagen, na eventuele verrekening met aan Opdrachtneemster toekomende bedragen, tot welke verrekening Opdrachtneemster te alle tijde bevoegd is, overgemaakt op een door opdrachtgever aan te geven bank- of girorekening.

Artikel 8. Volmacht

Voor zover nodig verstrekt opdrachtgever hierbij een algemene volmacht aan Opdrachtneemster om alle vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen van opdrachtgever te behartigen.

Artikel 9. Overmacht

Opdrachtneemster is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe als gevolg van overmacht verhinderd is. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtneemster.

Artikel  10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtneemster, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Opdrachtneemster is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Opdrachtneemster beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtneemster.
 4. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage op het secretariaat van Opdrachtneemster.

Artikel 11. Archivering

Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door de Opdrachtneemster tenminste gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Artikel  12. Geschillenbeslechting

 1. Elk geschil tussen opdrachtgever en Opdrachtneemster zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Noord-Nederland, locatie Assen. Opdrachtneemster blijft echter wel bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Opdrachtneemster zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel  13. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtneemster en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel  14. Wijziging van de voorwaarden

Opdrachtneemster is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtneemster zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel  15. Bescherming persoonsgegevens

Opdrachtneemster is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is te vinden op www.cjbadvocatuur.nl/privacyverklaring.